Höörs Scoutkår samverkar med Nattvandring.nu, genom att nattvandra vissa fredagar och lördagar. Vid varje tillfälle är det en förtroendevald från Scouterna som är ansvarig vandringsvärd. Gruppen som vandrar är mellan 3 och 5 personer, och vi är ute på byn i ca: 3 timmar med start mellan 20 och 23.

Förutom att det passar in i Scouternas värdegrund bidrar det till att kårens ekonomi förbättras. Genom att du nattvandrar med Höörs scoutkår, minskas behovet av att till exempel sälja prylar och lotter.

Vi ser även fram emot att lära känna er föräldrar bättre.

Så här går det till att börja nattvandra.

 • Boka in de tider du kan vandra: Bokning

 • Skumma igenom texten nedan.

 • Möt upp din vandringsvärd på bokad tid i källaren på Ringsjöskolans matsal.

 • Alla vårdnadshavare förväntas delta minst 1 gång per år.

Skumma igen texten nedan, och skapa dig en förståelse för vad det innebär att nattvandra. När du nattvandrar första gången kommer du behöva skriva på att du tagit del och förstått innehållet. Det dokumentet kommer att behållas av Nattvandring.nu.

Varmt välkommen som nattvandrare tillsammans med Höörs Scoutkår och Nattvandring.nu

Om du undrar över något, vill vi att du kontaktar Janette Skogshus: 070-726 28 39, janette.skogshus@hoorsscoutkar.se.

Nattvandring är att bry sig

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig.

 • Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg

 • Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen

Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer. Även den som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver ditt stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro. Sammantaget leder din närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar.

Som nattvandrare är vi varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr oss om och tar vårt ansvar. Du kan bli nattvandrare om du är över 18 år, bryr dig om och vill vara en förebild för unga. I några nattvandrargrupper finns det även ungdomsgrupper som nattvandrare. Då är de alltid tillsammans med vuxna, erfarna nattvandrare. Som nattvandrare är det viktigt att vara social och flexibel, varje natt och varje ung människa är unik.

Föreningens tecken

Gyllene regler

 • Nattvandra i grupper om minst två personer (tre rekommenderas)

 • Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp, t.ex. polis, ambulans, om nödvändigt

 • Lyssna på och prata med ungdomarna. Agera rådgivande inom ramen för "sunt förnuft"

 • Hjälp till med första förband, ett telefonsamtal eller kanske hjälp hem

 • Verka för samverkan med kommun, myndigheter, företag och andra grupper inom samhället

 • Nattvandrare får ALDRIG beslagta alkohol från någon, oavsett om det är ett barn, tonåring eller vuxen. Detta får endast göras av polisen enligt svensk lag.

 • Gå aldrig in i en situation med risk för att du skadar dig själv eller andra.

 • Känner ni en osäkerhet om vad ni bör eller skall göra - rådgör med polisen.

 • Tänk också på våra tre ledord:

 1. Larma

 2. Observera

 3. Notera

Detta innebär att vid akut situation skall du larma, observera vem som gör vad eller vad som händer, hur personer är klädda med mera och notera när, var, hur, vem och så vidare. Glöm inte ev. vittnen - t.ex. från din nattvandrargrupp.

Värderingar

Våra värderingar skall genomsyras av:

 • Engagemang

 • Förtroende

 • Trygghet

Förutom detta skall en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för verksamheten, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund.

Praktiska frågor

Jacka/Väst

Jackor/västar är till låns så länge nattvandrargruppen har gällande avtal med stiftelsen nattvandring.nu. Ingen reklam eller annat far fästas på jackan. Jackor hämtas vid varje vandringstillfälle i lokalen, samt återlämnas efter avslutad vandring. Jackan/västen skall alltid användas vid vandring, Jackan/västen får ej användas vid något annat tillfälle.

Hund

Vår policy är att man inte tar med hund vid nattvandring. Tänk på att hunden kan upplevas skrämmande, provocerande men också att många är rädda eller allergiska.

Försäkring

Alla som nattvandrar inom nattvandring.nu ar automatiskt olycksfallsförsäkrade via Skandia. Försäkringen täcker ej skador på bilar, mc, cyklar, lokaler, lösöre med mera. Försäkringen gäller endast vid vandring med jacka/väst.

Regelverk

Envarsingripande

Som nattvandrare har man inte några egna rättigheter utan vi följer lagstiftningen.

Envarsregeln

Man har rätt att gripa eller omhänderta person om; brottet ger fängelsestraff eller om personen är efterlyst. (Denna regel gäller ej vid berusning.) VIKTIGT - man skall efter envarsingripande skyndsamt kontakta och överlämna personen till polis. Tänk alltid på din och er säkerhet innan ett envarsingripande görs.

Nödvärn

Nödvärn innebär att du kan bryta lag i nödsituation. Regeln är: NOD BRYTER LAG. Du får dock aldrig bruka mer våld än nöden kräver och skall omgående kontakta och informera polis.

Tystnadsplikt

Nattvandrare har i lag ingen reglerad tystnadsplikt, men moraliskt är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Beroende på vad man får höra, kan man vara tyst eller föra det vidare. Allt utgår ifrån bamets bästa och i samförstånd. Lova aldrig någon tystnad innan du vet vad det handlar om.

Omhändertagande

Vid ett eventuellt omhändertagande bör alltid en erfaren nattvandrare fatta beslutet - om det är möjligt. Ett påbörjat omhändertagande innebär ett ansvar tills anhörig eller myndighetsperson (t.ex. polis, socialjour, fältare) overtar ansvaret. Dokumentera alltid vad som sker när ni gör ett omhändertagande. Följ också "HANDLINGSSCHEMA VID OMHÄNDERTAGANDE".

Visitation

Nattvandrare har ingen rätt att visitera någon person.
Dock kan regeln NÖD BRYTER LAG göra att man visiterar en berusad person som skydd för sig själv och personen ifråga eller för att söka efter id-handling o.dyl.

Vakter vs Värdar

Nattvandrargrupper far ibland frågan att vara behjälpliga på festivaler, sport- eller andra arrangemang. Det är helt ok - detta bestämmer ni själva - men ni skall då vara tydliga med att ni inte är t.ex. parkeringsvakter, security/säkerhetsvakter med mera.Mitt barn är ute när jag nattvandrar.

Du nattvandrar som vanligt även om ditt barn är ute denna kväll. Barnet får aldrig uppleva att du är ute som barnvakt. Var tydlig med att informera kvällens ansvarig om det är så och låt ditt barn ta kontakt när det vill.

Efter nattvandring

Reflektion

Vid nattvandringens slut för kvällen/natten är det viktigt att alla samlas för att prata igenom vandringen, ta upp ev. frågor som kan ha dykt upp eller varför man agerade som man gjorde i en viss situation. Det är viktigt även om inget särskilt har hänt. Ingen skall gå hem med frågor obesvarade.

Loggbok

Alla nattvandrargrupper skall föra en enkel loggbok på varje nattvandring. I denna skriver alla som vandrar in sig och t.ex. mobilnummer. Gör också en sammanfattning av kvällens vandring, om något hänt osv. Loggbok finns i lokalen i en pärm.

Etiken

Vi skall respektera ungdomarna, vara positiva förebilder och ha tid till att lyssna, prata, diskutera, medla och ge råd. Vi skall också sträva efter samverkan och ett ökat vuxenengagemang där ungdomarna är. Vi skall våga vara vuxna och sätta gränser utan att gå över gränsen, genom detta sätter vi ramar.

Den som bryter mot detta regelverk kan med omedelbar verkan bli avstäng från nattvandrarna Höör / Trygg ungdom i Höör